منو
ﺑﺎزىِ ﺑﺎزها

ﺑﺎزىِ ﺑﺎزها

  • 9 قطعه
  • 179 دقیقه مدت کتاب
  • 934 دریافت شده
نویسنده: محمد میرکیانی
راوی: داوود نماینده
قالب: روایی
دسته‌بندی: کتاب گویا
روﺑﺎه‌ھﺎ ﺑﺎ ﺗﺮس و ﻧﮔﺮاﻧﻰ ﭘﺎ در روﺑﺎهﺳﺮا ﮔذاﺷﺗﻧد. ﺧﺳﺗﮔﻰ و ﺗﺮس از ﺳﺮوﺻورﺗﺷﺎن ﻣﻰﺑﺎرﻳد. ﭘﻳش از ھﻣﻪ روﺑﻳﭻ و روﺑﺎه ﻳکﭼﺷم ﺟﻠو رﻓﺗﻧد و ﭘﺮﺳﻳدﻧد: «ﭼﻪ ﺧﺑﺮ ﺷده؟ از دﺳت ﺷﻳﺮ ﻓﺮار ﻛﺮدﻳد؟»


روباهیﮔﻔت: «ﻛﺎش ﺷﻳﺮ ﺑود، از دﺳت ﺧﺮﮔوش‌ھﺎى ﺟﺎدوﮔﺮ ﻓﺮار ﻛﺮدﻳم.»
روﺑﻳﭻ ﮔﻔت: «ﺧﺮﮔوش‌ھﺎى ﺟﺎدوﮔﺮ!؟ ﺧواب ﺑودﻳد؟»
آن ﻳﻛﻰ روﺑﺎه ﮔﻔت: «ﻛﺎﺷﻛﻰ ﺧواب ﺑودﻳم. وﻟﻰ ﻣﺎ ﺧﺮﮔوش‌ھﺎى ﺟﺎدوﮔﺮ را ﺑﺎ ﭼﺷم‌ھﺎى ﺧودﻣﺎن دﻳدﻳم.»
روﭘﻳﺮ ﻛﻪ از دور ﺣﺮف‌ھﺎ را ﻣﻰﺷﻧﻳد، ﺑﻠﻧد ﮔﻔت: «ﺑﻳﺎﻳﻳد اﻳﻧﺟﺎ ﺑﺑﻳﻧم ﭼﻪ ﺧﺑﺮ ﺷده.»
روﺑﻳﭻ و دو روﺑﺎه رﻓﺗﻧد و روﺑﻪروى روﭘﻳﺮ اﻳﺳﺗﺎدﻧد. روﭘﻳﺮ روى ﺗﺧت ﺧﺎﻛﻰ ﻧﺮم، ﺧودش را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻛﺮد و ﭘﺮﺳﻳد: «ﭼطور ﺧﺑﺮدار ﺷدﻳد ﻛﻪ آن ﺧﺮﮔوش‌ھﺎ ﺟﺎدوﮔﺮﻧد؟ اﺻﻼً ﺑﻪ ﻣن ﺑﮔوﻳﻳد ﻛﻰ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﮔﻔت ﻛﻪ آنھﺎ ﺟﺎدوﮔﺮﻧد؟»
روﺑﺎه اوّل ﮔﻔت: «ﻗﺮﺑﺎن، ﻣﺎ ﺧﺮﮔوش‌ھﺎ را ﻣﻰدﻳدﻳم ﺑﺎ ھﻣﻳن ﭼﺷم‌ھﺎى ﺧودﻣﺎن. وﻟﻰ ﺗﺎ ﻣﻰرﻓﺗﻳم ﺑﻪطﺮف آنھﺎ، دﻳﮔﺮ ﻧﺑودﻧد!»
روﺑﻳﭻ ﮔﻔت: «ﺗﺮﺳوھﺎ! ﺧﺮﮔوش‌ھﺎ ﺑﺎ دﻳدن ﺷﻣﺎ ﻣﻰرﻓﺗﻧد ﺗوى ﻻﻧﻪﺷﺎن.»
روﺑﺎه دوم ﮔﻔت: «ﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎن، ﻣﺎ ﻳکﻗدم ﻛﻪ ﺑﺮﻣﻰﮔﺷﺗﻳم، ﺧﺮﮔوش‌ھﺎ ﺑودﻧد، وﻟﻰ ﺗﺎ ﻧﮔﺎه ﻣﻰﻛﺮدﻳم، آنھﺎ
ﻧﺑودﻧد!»
روﭘﻳﺮ ﭘﺮﺳﻳد: «ﺧب، ﻣﻌﻠوم ﺷد آنھﺎ ﺑودﻧد ﻳﺎ ﻧﺑودﻧد؟»
روﺑﺎه اول ﮔﻔت: «ﻗﺮﺑﺎن، آنھﺎ ھم ﺑودﻧد و ھم ﻧﺑودﻧد!»
روﺑﻳﭻ ﮔﻔت: «ﺗﺮﺳوھﺎ! وﻗﺗﻰ ﺧﺮﮔوش‌ھﺎ ﺑودﻧد، ﺣﻣﻠﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻳد و آنھﺎ را ﻣﻰﮔﺮﻓﺗﻳد.»
ـ «وﻗﺗﻰ ﺣﻣﻠﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻳم، دﻳﮔﺮ ﻧﺑودﻧد.»
روﺑﺎه دوم ﮔﻔت: «وﻗﺗﻰ ﺑﺎ ﺧﺮﮔوش‌ھﺎ ﻛﺎرى ﻧداﺷﺗﻳم، ﺑودﻧد!»
روﭘﻳﺮ ﻛﻣﻰ ﺳﻛوت ﻛﺮد و ﺑﻌد رو ﺑﻪ روﺑﻳﭻ ﮔﻔت: «ﮔﺮﺳﻧﮔﻰ ھﻣه‌ی روﺑﺎه‌ھﺎى دﺷت را دﻳواﻧﻪ ﻛﺮده!»

از ایرانصدا بشنوید

برای بسیاری از نوجوانان امروزی که زندگی خود را در شهرها سپری کرده‌اند و اوقات فراغت خود را با لوازم و فناوری‌های الکترونیکی به هدر می‌دهند، مفهوم طبیعت و زندگی در کنار دیگر جان‌داران شاید خیلی روشن نباشد. نویسنده در این کتاب ما را به دنیای حیوانات می‌برد. بشنوید و لذّت ببرید.

امتیاز

کیفیت هنری و اجرای صداپیشگان

5

محتوا و داستان

5

فصل ها

مشخصات کتاب گویا

سایر مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

  • ⁣سلام.آن چه شنیدید.متن یک کتاب گویاست که نسخه ی کاغذی آن هم به زودی منتشر می شود. این نمایش شنیداری نیست.در نمایش رادیوی ست نقل قول هم و به قول شما (گفت ها )حذف می شود. روشن تر آن که مخاطب این متن به همان ترتیبی که کتاب کاغذ ی را می خواند ، کتاب صوتی را هم می شنود.این قراری ست که ایران صدا با نویسنده گذاشته وباید به آن پایبند باشد.اگر روزی این کتاب تبدیل به یک نمایش رادیویی شد،قطعا آن چه می شنوید با این اثر(کتاب صوتی)متفاوت خواهد بود....موفق باشید...
  • جواب دیو دو شاخ که گفت خرگوش ها کجا هستند اینه:خرگوش ها به مدرسه ی جادوگری هری پاتر رفتند
  • تو دقیقه اول صد بار میگه روباه گفت خرگوش گفت روپیر گفت... یعنی واقعا نمیتونستین متن رو درست کنین؟؟؟؟

تصاویر

از همین نویسنده

از همین گوینده

کتاب گویا