منو
جنگ، بازیابی ثبات

جنگ، بازیابی ثبات

  • 13 قطعه
  • 356 دقیقه مدت کتاب
  • 782 دریافت شده
بررسی تحولات سیاسی - نظامی از سال 1359 تا سال 1361، به‌صورت جمع‌بندی و تفصیلی، در این کتاب گردآوری شده است.

با توجه به تأثیر بسیاری که جنگ عراق علیـه ایـران از جنبـه‌های گونـاگون بـر کشـور گذاشت، پرداختن به این جنگ از ابعاد مختلف ضروری است. به‌ویژه کسـب تجربـه برای اندیشیدنِ تدابیر مناسب در موقعیت‎‌های بحرانی به‌منظور جلوگیری یا کاهش خساراتی کـه ممکـن است از طرف رقبای جمهوری اسلامی ایران به کشور تحمیل شـود. از جملـه‌ی ایـن تجـارب، دستاوردهایی بود که در این دوران در زمینه‌ی امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی به دست آمد و برای تصمیم‌گیرندگان نظام و مـردم و همچنـین در بازدارنـدگی همسایگان و قدرت‌های بزرگ از تعرض به سرزمین ایران، تعیین کننده بود.
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ در این زمینه آثار متعـددی منتشـر کرده یـا در دست تهیه دارد که یکی از آنها مجموعه‌ی «تجزیه و تحلیل جنگ ایران و عراق» است. از این مجموعه‌ی پنج جلدی که جنگ ایران و عراق را از بُعد اسـتراتژیک بررسی و تحلیل می‌کند، در سه جلد منتشر شده است.
جلـد اول (ریشـه‌های تهـاجم) و جلـد دوم (کتـاب صوتی حاضر) در سال 1378 و جلد سوم (تنبیه متجاوز) در سال 1380 در دسـترس همگان قـرار گرفت. در آینده‌ی نزدیک نیز جلد چهارم و پنجم به چاپ خواهد رسید.
کتاب گویای پیش روی شما مخاطبین محترم شامل قسمت دوم کتاب جنگ، بازیابی می باشد؛ لطفا ً قسمت اول کتاب را هم ملاحظه نمایید.

از ایرانصدا بشنوید

بیان مستند اتفاق‌ها، عوامل و رخدادهای کلّی و جزئی در مباحث سیاسی، غیرسیاسی، تصمیمات نظامی و انجام عملیات‌های ایران و عراق در برهه‌ای از تاریخ دفاع مقدس پیش‌روی شما عزیزان قرار گرفته است که شنیدن آن باعث شور و شعفی خواهد شد.

امتیاز

کیفیت هنری و اجرای صداپیشگان

4

محتوا و داستان

5

فصل ها

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    نظری ثبت نشده است

تصاویر

از همین نویسنده

از همین گوینده

کتاب گویا