منو
اثر انگشت؛ خاطرات و وصایای شهدا در موضوع انتخابات

اثر انگشت؛ خاطرات و وصایای شهدا در موضوع انتخابات

  • 5 قطعه
  • 80 دقیقه مدت کتاب
  • 852 دریافت شده
«اثر انگشت؛ خاطرات و وصایای شهدا در موضوع انتخابات؛ همراه با بیانات امام و رهبری» کاری از مؤسسه‌ی فرهنگی حماسه‌ی 17 است که خاطرات و وصیت‌های شهدای بزرگوار ایران اسلامی را درباره‎‌ی انتخابات روایت کرده‌است.

از ایرانصدا بشنوید

درباره‌ی کتاب
انتخابـات در ایـران، مظهـر اراده‌ی ملـی و مردم‌سالاری دینـی و از اهمیـت بسیاری برخـوردار اسـت. در هـر برهـه از تاریـخ انقلاب شـکوهمند اسـلامی و عمـر پربرکـت آن، بـا نزدیک شـدن به روزهای انتخابات، تب‌وتاب بحث‌های سیاسـی بـر سـر موضوعاتـی چـون شـرکت کردن یا نکردن در ایـن نمایـش ملـی ـ سیاسـی، سـوابق نامزدهـا، شـعارها و برنامه‌هایشـان و سـرانجام انتخـاب اصلـح، در بیـن اقشـار مختلـف جامعـه بالا می‌گیـرد و گرمـای آن بـه اوج خـود می‌رسـد.
در ایـن میـان دشـمنان قسـم‌خـورده‌ی انقلاب نیـز دسـت روی دسـت نمی‌گذارنـد. آنهـا با شناخت و درک صحیح نقـش حیاتـی انتخابـات در اسـتحکام پایه‌هـای نظـام جمهـوری اسلامی، از یـک‌ سـو تمامـی تـوان خـود را برای کم‌رنگ کردن حضور ملت در پای صندوق‌های رأی به میدان می‌آورنـد و از سـوی دیگـر می‌کوشـند تـا بـا اثرگـذاری بـر آرای مردم، آنهـا را از انتخـاب گزینـه‌ای هم‌سـو بـا آرمان‌هـای امام (ره) و انقلاب دور کنند.
از آن‌جـا کـه شـهدا بـرای همیشـه و بـه پیروی از سـید و سالارشان، حضـرت مصباح الهـدی (ع)، چراغ‌هـای روشـن در ظلمـت دنیـای مـادی هسـتند، راه و رسمشـان در همـه‌ی عرصه‌هـا از جملـه عرصـه‌ی مشـارکت سیاسـی می‌تواند سرمشـق و الگویی مناسـب باشد.
«اثـر انگشـت» حاصـل تلاش خادمـان شـهدا در مـدت زمـان محـدودی اسـت کـه در قالـب خاطـرات و وصایایـی با موضـوع انتخابـات، کلیـدواژه‌هـای حضـور، انتخـاب و شـهید را بـه هـم پیونـد می‌زنـد. همچنیـن کتـاب بـه فرمان‌های امام راحل (ره) و مقـام معظـم رهبـری (مدّظله) در این موضوع مزّین اسـت.


* کتاب:
اثر انگشت
نویسنده: مؤسسه فرهنگی حماسه 17
انتشارات: انتشارات حماسه یاران

امتیاز

کیفیت هنری و اجرای صداپیشگان

4

محتوا و داستان

4

فصل ها

تصاویر

از همین گوینده

کتاب گویا