منو
فریدون و پسرانش

فریدون و پسرانش

  • 4 قطعه
  • 41 دقیقه مدت کتاب
  • 3287 دریافت شده
«سلم» و «تور» و «ایرج» سه پسر فریدون‌اند. سلم، برادر مهتر؛ تور، برادر میانی و ایرج، برادر کهتر است. نام مادر سه پسر را تنها فردوسی و به پیروی از او، مجمل‌التواریخ یاد می‌کند. شهرناز، مادر سلم و تور و ارنواز مادر ایرج، هر دو دختران جمشیدند.

شهرناز (شهرنواز) و ارنواز زمانی دراز در مشکوی ضحاک بوده‌اند. در کوش‌نامه مادر سلم و تور، زنی از خاندان ضحاک است.
پیوند سه پسر فریدون با سه خواهر در چند جا آمده است. پدر دختران، پادشاهی تازی یا یمانی است و نامش «بوخت خسرو» و «سرو» یاد شده است. پس از پیوند پسران فریدون با دختران پادشاه یمن، دختران را نام پارسی بخشیدند: همسر سلم را «آرزو» و همسر تور را «ماه» و همسر ایرج را «سهی» خواندند.
در یادگار جاماسپی سلم به خواسته و ثروت، تور به جنگ و ستیز، و ایرج به داد و دین گرایش دارند. این گرایش ایرج به سبب فره‌ی کیانی اوست که فریدون از سر خود برگرفت و به سر ایرج نهاد و با این کار، فرزندان ایرج را بر فرزندان سلم و تور سروری بخشید.

از ایرانصدا بشنوید

این‌بار در جهان اساطیریِ شاهنامه با سه برادر و سه پادشاه که از پشتِ پادشاهی نیکو چون فریدون‌‌اند، روبه‌رو می‌شویم.

امتیاز

کیفیت هنری و اجرای صداپیشگان

4

محتوا و داستان

4

فصل ها

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

از همین نویسنده

کتاب گویا